Drukuj
Kategoria: Ekologia
Odsłony: 3327
Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie rozpoczęła pracę Zespołów Lokalnej Współpracy, które dotyczą opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jest realizowane w ramach osi II, działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, a jednym z objętych obszarów jest Dorzecze Parsęty PLH320007.


Obszar Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007 obejmuje dorzecze Parsęty. Jest szczególnie cenną ostoją ze względu na bogate zasoby różnorodne typów siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wyjątkowe w skali kraju, warunki dla tarła łososi i troci wędrownej, pstrąga potokowego i lipienia, a także obecność licznej populacji strzebli potokowej, certy i węgorza pochodzenia naturalnego. Ostoja ta stanowi swoisty naturalny korytarz ekologiczny w znaczeniu lokalnym jak i regionalnym. Łączna powierzchnia obszaru Natura 2000 obejmuje 27 710,43 ha.


Osoby chcące dołączyć do prac zespołów muszą bezpośrednio zgłosić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Bieżące informacje dotyczące prac Zespołów Lokalnej Współpracy w ramach opracowań planów zadań ochronnych dostępne są na stronie http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.