Drukuj
Kategoria: Ekologia
Odsłony: 1206
Opłata za recykling toreb foliowych

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi uiszczania opłaty recyklingowej za torby foliowe za rok 2018 zamieszczamy niezbędne informacje.


OPŁATA RECYKLINGOWA - TORBY FOLIOWE

Opłatę recyklingową za rok 2018 i kolejne należy wpłacać na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce pobrania tej opłaty (w tytule przelewu podać: nr NIP oraz rok, którego dotyczy opłata:

BANK PKO S.A. ODDZIAŁ SZCZECIN
NR: 38 1020 4795 0000 9802 0299 6916
Opłata recyklingowa to obecnie 0,20 zł + VAT


Torby na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się: lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów, - bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane, jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.


Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.


Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.


Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.


W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł, pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej. Termin uiszczenia opłaty dodatkowej, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.


W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.


Nadzór nad przestrzeganiem ww. przepisów sprawuje Inspekcja Handlowa, działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 i 2056).

Źródło: bip.rbip.wzp.pl