nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
Breezy

17°C

Kołobrzeg

Breezy

Wilgotność: 59%

Wiatr: 30 km/h

 • 07 Lip. 2020

  Małe burze 18°C 13°C

 • 08 Lip. 2020

  Małe burze 17°C 12°C

A A A
Projekt "Równy Start"

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".


Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz z dzieci z niepełnosprawnościami.


Zadania realizowane w projekcie:

 • utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 - lata w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących przedszkolach i w szkole podstawowej,
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji , kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi przedszkolnymi, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Zaplanowanie efekty realizowanego projektu:

 • zwiększenie liczby miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego,
 • dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, uwzględniające zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych adekwatnych do potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności dzieci oraz wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych,
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie specjalności niezbędnych do pracy z dziećmi o określonych deficytach i dysfunkcjach rozwojowych.


Realizatorzy projektu:

 • Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima
 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka
 • Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza


Wartość projektu: 1 745 391,60 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 483 493,00 zł
Czas realizacji projektu : od 1 września 2017 r. do 31.08.2019 r.Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia zapytanie ofertowe na: zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych do promocji projektu "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg", dofinansowywanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.


PEŁNA DOKUMENTACJA


Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia zapytanie ofertowe: dostawa wózków inwalidzkich.

PEŁNA DOKUMENTACJA


Wsparcia w Przedszkolu nr 6 w ramach PROJEKTU "Równy Start" - DOGOTERAPIA i HIPOTERAPIA.

PEŁNA DOKUMENTACJA


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI


Uchwała Nr XXXIX/596/18
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg... CZYTAJ WIĘCEJ


Zarządzenie Nr 16/18
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2018/2019... CZYTAJ WIĘCEJ


Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone w art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe... CZYTAJ WIĘCEJ


Gmina Miasto Kołobrzeg realizując projekt pn. Równy Start - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach prowadzonej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zwiększa liczbę miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich w trzech jednostkach oświatowych, tj. Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima, Przedszkolu Miejskim nr 8 im. J. Brzechwy i Szkole Podstawowej nr 8 im. kpt ż.w. K. Maciejewicza.

 • W Przedszkolu nr 1 liczba miejsc zostanie zwiększona o 20. W tej liczbie zagwarantowanych jest 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • W Przedszkolu nr 8 liczba miejsc zostanie zwiększona o 48.

 • W Szkole nr 8 liczba miejsc zostanie zwiększona o 20. W tej liczbie zagwarantowane są 2 miejsca dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przedszkolach, które prowadzą oddziały integracyjne, tj. Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 6, w ramach realizacji projektu będzie kontynuowane dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.


INFORMACJA O PRACY ODDZIAŁÓW
dla najmłodszych przedszkolaków w Przedszkolu Miejskim nr 8

W Przedszkolu Miejskim Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu projekt "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 – letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg", realizowany jest w dwóch oddziałach przedszkolnych od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30. Opiekę dzieci w każdej grupie powierzono dwóm nauczycielom i dwóm pomocom nauczyciela.

W przedszkolu dzieci rozwijają sferę ruchową, poznawczą, intelektualną i społeczno - emocjonalną. W ramach pracy dydaktycznej dzieci realizują zajęcia z mowy ojczystej, przyrody, matematyki, plastyki, muzyki oraz rozwijających sprawność i aktywność ruchową. Czas pobytu umila im zabawa samorzutna, zabawa kierowana przez nauczyciela, spożywanie posiłków, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, a także czynności higieniczno - sanitarne, samoobsługowe i relaksacyjne. W ramach zajęć dzieci uczestniczą w zadaniach związanych z realizacją podstawy programowej, w tym w zajęciach z języka angielskiego oraz dodatkowo w zajęciach z rytmiki. Dzieci są objęte także pomocą psychologiczno - pedagogiczną i gimnastyką korekcyjną.

Dzieci z każdej grupy, korzystają z sali edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb najmłodszych przedszkolaków, sali rytmicznej, jadalni oraz ogrodu przedszkolnego. Sale doposażone są w zabawki i meble dostosowane do potrzeb rozwojowych i zainteresowań dzieci.


29 czerwca 2018 r. odbyła się I edycja warsztatów pn. "Wdrożenie polityk i zasad wspólnotowych", w których uczestniczyli pracownicy Referatu Oświaty Urzędu Miasta Kołobrzeg, pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 oraz Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu. Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.


10 października 2018 r. odbyła się II edycja szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych, realizujących projekt "Równy Start". Nazwa szkolenia "Polityki wspólnotowe, równość szans". Uczestnicy szkolenia z Przedszkola nr 1 i 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 8 poza uzyskaną wiedzą otrzymali certyfikaty świadczące o ukończeniu warsztatów.


INFORMACJA O PRACY ODDZIAŁU
dla dzieci 3-4 letnich w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu


Projekt "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu jest realizowany z najmłodszymi dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30. Opiekę nad dziećmi powierzono dwóm nauczycielkom. Ich pracę wspomagają pomoce nauczyciela. Dodatkowo w realizowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie j. angielskiego i rytmiki w tej grupie zajęcia prowadzą nauczyciele z wymaganymi kwalifikacjami.


W oddziale przedszkolnym dzieci rozwijają się zgodnie ze swoimi potrzebami w różnych sferach (ruchowej, poznawczej, intelektualnej i społeczno - emocjonalnej). W ramach codziennej pracy dydaktycznej, jak i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, dzieci realizują zajęcia z mowy ojczystej, przyrody, środowiska, matematyki, plastyki, muzyki oraz rozwijających sprawność i aktywność ruchową. Między zajęciami organizowane są zabawy, spotkania, imprezy, czytanie książek, słuchanie słuchowisk i odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, oglądanie bajeczek, spożywanie posiłków, spacery, wycieczki, zabawy na terenie zielonym lub boiskach szkolnych, a także czynności higieniczno - sanitarne oraz samoobsługowe.


Szczególną opieką otaczamy dzieci, którym poradnie specjalistyczne określiły niepełnosprawność (ruchową, intelektualną), orzekły potrzebę specjalnych metod i organizacji zajęć lub wspomaganie nauczyciela, który ma kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Dostosowane do potrzeb dziecka pomoce dydaktyczne, możliwość korzystania z pracowni specjalistycznych i terapeutycznych przybliża dzieci, którym przez życie idzie się trochę trudniej, do osiągnięcia celów określonych w podstawie programowej i przygotowuje do dalszego etapu kształcenia.


Informacja o pracy Miejskiego Przedszkola integracyjnego Nr 6 w Kołobrzegu


W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu realizowany jest projekt "Równy Start - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3- 4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".


Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 jest placówką integracyjną w której przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat w pięciu oddziałach w godzinach od 6.30 do 17.00. W placówce jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, programy przyjęte i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną oraz programy indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z niepełnosprawnościami.


Realizację zadań wynikających z podstawy programowej oraz charakteru placówki umożliwia wyspecjalizowana kadra: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


W przedszkolu (zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami) realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prowadzone są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, rewalidacja, zajęcia z psychologiem, logopedą, terapia Integracji Sensorycznej, rehabilitacja ruchowa. Systematycznie organizowane są zajęcia z hipoterapii i dogoterapii.


W ramach programu "Równy Start" placówka pozyskała nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne umożliwiające dzieciom wszechstronny rozwój zgodnie z ich potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Placówka został wyposażona w meble dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Podniesione zostały kwalifikacje przez nauczycieli : studia podyplomowe "Integracja Sensoryczna", kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu "Polityki wspólnotowe, równość szans".


Wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji projektu "Równy Start" mają na celu szeroko pojęte dobro dzieci, wspomagają realizację przyjętych celów i zadań wychowania przedszkolnego.Informacja o pracy oddziałów w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kołobrzegu


W Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu projekt "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg", realizowany jest w oddziale dzieci 3-4 letnich od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00. Z uwagi na fakt uczęszczania do oddziału dzieci niepełnosprawnych opiekę nad dziećmi w grupie powierzono dwóm nauczycielom, nauczycielowi wspomagającemu i dwóm pomocom nauczyciela.


W trakcie bieżącej pracy z dziećmi realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, dzięki czemu dzieci mogą rozwijać się we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, ruchowej.


W przedszkolu realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. Realizowane są formy pomocy zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia bądź opinii dziecka (zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia ze specjalistą oraz zajęcia z terapeutą). Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia hipoterapii, w których uczestniczą dzieci niepełnosprawne.


Różnorodność metod i form pracy z dziećmi pozwalała na ich optymalny rozwój. W przedszkolu realizowane są następujące metody: pedagogika zabawy, metoda malowania dziesięcioma placami, metoda Orffa, kinezjologii edukacyjnej, metoda Knillów, elementy terapii integracji sensorycznej, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, sensoplastyka, muzykoterapia, metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, poranny krąg, metoda Labana. Realizowane są również cykliczne zajęcia z hipoterapii.


Wszystkie nasze działania skierowane są na dobro dziecka. Stwarzamy warunki sprzyjające powstawaniu wzajemnej akceptacji i tolerancji.


Ważnym zadaniem jest stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez właściwe urządzenie sal, wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne, organizowanie zajęć i zabaw oraz dawanie sposobności do zabaw dowolnych.


Dzięki udziałowi w programie "Równy Start" doposażona została sala gimnastyczna w sprzęt do pracy metodą integracji sensorycznej (kabina sensoryczna, kryjówki sensoryczne). Dzięki funduszom przedszkole uzyskało pomocne narzędzia do pracy elementami integracji sensorycznej oraz pomoce dydaktyczne, które pomagają realizować zamierzone cele terapeutyczne i rozwojowe. Dostosowano także wyposażenie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

71589
Zdjęć w Galeriach
4982
Artykułów
3658
Wydarzeń
5.1KK
Unikalnych wywołań

Nadchodzące wydarzenia sportowe

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Czworo dzieci i coś (Wybrzeże)
Coś się kończy, coś zaczyna (Wybrzeże)
	Zdrajca (Wybrzeże)
Obrazy bez autora (DKF)
Żegnaj mój synu (DKF)
Zdrajca (DKF)
Kino na leżakach
Ojciec (DKF)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia