Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 592
Rozpoczynamy nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Kołobrzeg w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kołobrzeg.


Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. Ponieważ w ramach pierwszego naboru nie wyłoniono minimalnej liczby Członków Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta Kołobrzeg prowadzi nabór uzupełniający.


Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji będzie prowadzony w dniach od 8 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. Kandydat na Członka Komitetu składa wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej do dnia 28 sierpnia 2019 r.:


Formularz zgłoszeniowy oraz formularz listy poparcia dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej 12, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronach www.rewitalizacja.kolobrzeg.eu | www.kolobrzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.


DOKUMENTACJA