Drukuj
Kategoria: Opłata Uzdrowiskowa
Odsłony: 2147
Opłata uzdrowiskowa

Kołobrzeg posiada prawo do poboru opłaty uzdrowiskowej w związku ze statutem uzdrowiska przyznanym z uwagi na występujące w nim właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych (źródła wody mineralnej, solanki oraz pokładów borowiny) oraz właściwości leczniczych klimatu.


Miasto zostało uznane za uzdrowisko na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (M.P. Nr 45, poz. 228 oraz z 1974 r. Nr 10, poz. 77), a statut uzdrowiskowa uzyskało uchwałą nr XVI/53/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 1972 r. (ustawa uzdrowiskowa)


Podstawę prawną poboru opłaty uzdrowiskowej w Kołobrzegu stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 j.t.)


W myśl art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "Rada Miasta może wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.”


Zgodnie z  art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:


Stosownie do zapisów art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "Rada Miasta" w drodze uchwały:


Rada Miasta Kołobrzeg podejmuje uchwały w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa (Uchwała nr XXXVII/551/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa) oraz w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Uchwała Nr XV/194/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 05.11.2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej).


Szczegółowe informacje dotyczące poboru opłaty uzdrowiskowej w Kołobrzegu dostępne są tutaj oraz tutaj